PODMIENKY SÚŤAŽE

„Súťaž o 3x ALASKIN&CARE regeneračný gél s alaptidom na festivale EZOFEST 2018 v Košiciach“
1. 6. 2018 – 2. 6. 2018

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1.USPORIADATEĽOM A ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:
ALAGENEX life s.r.o.
IČO: 50341723
DIČ: 2120300589
IČ DPH: SK2120300589
Radlinského 10 92001 Hlohovec, Slovensko
Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 112177/B-Zbl (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť ALAGENEX life“).

2. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE:
Súťaž s názvom „Súťaž o 3x ALASKIN&CARE regeneračný gél s alaptidom na festivale EZOFEST 2018 v Košiciach“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 1. 6. 2018 (11:00) do 2. 6. 2018 (17:0059), (ďalej len „čas konania súťaže“) počas festivalu Ezofest v Košiciach (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Výhercovia súťaže budú vybraní spôsobom uvedeným v bode č. 5 týchto pravidiel súťaže.

3. VÝHRY V SÚŤAŽI:
Výhry v súťaži tvoria spolu 3 ceny, a to 3 ALASKIN&CARE regeneračné gély s alaptidom (ďalej jednotlivo len „výhra“). 

4. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI:
Účasť na súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť na súťaži iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá sa v čase konania súťaže zapojí do súťaže tým, že v stánku AlAGENEX life zodpovie súťažnú otázku uvedenú na súťažnom ústrižku na letáku, ktorý bude priamo v stánku ALAGENEX life, vyplní kontaktné údaje a zaškrtne políčko s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov usporiadateľom. Medzi povinné  kontaktné údaje patria: meno, priezvisko, mesto, telefónne číslo a platná e-mailová adresa.
Následne túto časť letáku (ďalej len „súťažný ústrižok“) so súťažnou otázkou a kontaktnými údajmi vhodí do osudia v stánku ALAGENEX life.
Do žrebovania budú zaradení len tí, ktorých súťažné ústrižky obsahuju všetky požadované údaje a správne odpovedia na súťažnú otázku. Kontaktné údaje súťažiaceho musa byť platné aj v čase, keď sa stane výhercom.

Účasť na súťaži nie je podmienená nákupom služieb. Z nákupu služieb nevyplývajú žiadne výhody.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. 
Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru. 

5. SPÔSOB VÝBERU VÝHERCOV:
V súťaži budú rozdelené celkovo 3 výhry.
Súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti na súťaži v zmysle bodu 4 týchto pravidiel, budú zaradení do súťaže o ceny. Určenie výhercov prebehne do 10 kalendárnych dní od skončenia času konania súťaže. Usporiadateľ vyžrebuje výhercov počas webinára. Na tento webinár dostanú pozvánku všetci účastníci súťaže. Pozvánka príde účastníkom súťaže na email, ktorý vyplnili na súťažnom ústrižku. Žrebovanie prebehne naživo online a usporiadateľ  zverejní mená a priezviská výhercov aj na svojej facebookovej stránke ALAGENEX life.

6. VYROZUMENIE VÝHERCOV A DISTRIBÚCIA VÝHRY:
Výhercu bude informovať o výhre usporiadateľ e-mailom alebo telefonicky najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa určenia výhercov. Na oznámenie výhry bude použitá e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ktoré výherca uviedol v registračnom formulári. E-mailová adresa alebo telefónne číslo budú použité výhradne na informovanie výhercu o výhre a na získanie korešpondenčnej adresy výhercu s cieľom doručiť výhru. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí spojiť sa s výhercom v priebehu 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania telefonicky alebo výherca neodpovie do 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania na e-mail usporiadateľa, výherca stráca nárok na výhru.
Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.
V prípade, keď sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti na súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Neprevzaté výhry alebo výhry neodovzdané z dôvodov uvedených v 4. bode prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v každom jednotlivom prípade určiť, či pristúpi k výberu náhradných výhercov.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nemožno alternatívne plniť v peniazoch.Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov, ktoré poskytol výherca na účely doručenia výhry. Spoločnosť ALAGENEX life nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo za nedoručenie výhry či za jej doručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane spoločnosti Slovenská pošta, a. s., či iného poštového prepravcu – kuriéra.

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Súťažiaci vyplnením súťažného ústrižku  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých usporiadateľovi na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže, vyrozumenia výhercu a odovzdania výhry, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a v prípade získania výhry aj kontaktná adresa.

Účasťou na súťaži súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas a oprávnenie na zverejnenie na bezplatné zverejnenie výhercov uverejnením ich mena, priezviska a názvu mesta, kde žijú, na svojej webovej a facebookovej stránke. Usporiadateľ môže výhercu požiadať o písomný súhlas na zverejnenie podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely, a to bezplatne na obdobie jedného (1) roka od skončenia tejto súťaže.
Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol usporiadateľovi dobrovoľne a môže kedykoľvek požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne písomnou formou na adrese usporiadateľa.

8. VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa dodržiavať ich v plnom rozsahu.
Zobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba – v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14 %. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 eur za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia o zdanení výhry a o výpočte odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania, ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné obrátiť sa na svojho daňového poradcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ je oprávnený pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, tieto úplné pravidlá sú však v rámci súťaže považované za jediné, úplné a konečné.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.alagenex.com a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Hlohovci 27. 5. 2018
ALAGENEX life, s.r.o.

Späť na blog

Aj vy poznáte ľudí, ktorí riešia zdravotné komplikácie

a chcete im pomôcť?

Pridajte sa k nám, budujte svoj biznis a ukážte ďalším,
že existujú riešenia aj v situáciách, kedy to už možno vzdali.

Kontaktujte nás

Newsletter

Chcete získavať užitočné tipy pre vaše zdravie? Prihláste sa do nášho newslettra a buďte ako prví informovaní aj o našich novinkách a akciách.