SÚŤAŽ: UHÁDNI MESTO, podmienky súťaže

Naša súťaž "Uhádni mesto" sa už skončila a žrebovanie prebehne 10.7.2018 počas online webinára, na ktorý sa prihlásite tu: https://bit.ly/2N0Luox

Viac o našej súťaži sa dočítate nižšie: 

Poďte s nami súťažiť!

Pridajte sa k nám na Facebooku a hrajte o skvelé ceny. 

Vašou úlohou je uhádnuť, kam až docestoval náš Hydratačný gél s alaptidom. Svoje odpovede píšte priamo do komentára na našej Facebookovej stránke ALAGELEX life pod súťažný príspevok.

Sutaz Uhadni mesto, alagenex


 

Súťaž trvá od 24.6. - 8.7.2018 a hráme o tieto ceny:

1x Kazeta ALAGENEX
1x Denný a Nočný krém s alaptidom
3x Hydratačný gél s alaptidom
3x Regeneračný gél s alaptidom

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

„Súťaž: Uhádni mesto“
24. 6. 2018 – 8. 7. 2018

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1.USPORIADATEĽOM A ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:
ALAGENEX life s.r.o.
IČO: 50341723
DIČ: 2120300589
IČ DPH: SK2120300589
Radlinského 10 92001 Hlohovec, Slovensko
Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 112177/B-Zbl (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť ALAGENEX life“).

2. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE:
Súťaž s názvom „Uhádni mesto“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 24.6.2018 (08:00) do 8.7.2018 (23:59), (ďalej len „čas konania súťaže“) na Facebookovej stránke Alagenex life.
Výhercovia súťaže budú vybraní spôsobom uvedeným v bode č. 5 týchto pravidiel súťaže.

3. VÝHRY V SÚŤAŽI:
Výhry v súťaži tvorí spolu 8 cien, a to 1x Kazeta ALAGENEX, 1x balíček denného a nočného krému s alaptidom, 3x ALASKIN&CARE regeneračný gél s alaptidom a  3x ALASKIN&CARE hydratačný gél s alaptidom (ďalej „výhry“). 

4. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI:
Účasť na súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá sa v čase konania súťaže zapojí do súťaže tým, že na Facebookovej stránke Alagenex life odpovie správne na súťažnú otázku a svoju odpoveď napíše do komentára pod súťažný príspevok. 
Účasť na súťaži nie je podmienená nákupom služieb. Z nákupu služieb nevyplývajú žiadne výhody.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. 
Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru. 

5. SPÔSOB VÝBERU VÝHERCOV:
V súťaži bude rozdelených celkovo 8 výhier.
Súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti na súťaži v zmysle bodu 4 týchto pravidiel, budú zaradení do súťaže o ceny. Určenie výhercov prebehne do 10 kalendárnych dní od skončenia času konania súťaže. Usporiadateľ vyžrebuje výhercov počas webinára, ktorý sa bude konať 10.7.2018 o 20:00. Žrebovanie prebehne naživo online a usporiadateľ  zverejní mená a priezviská výhercov aj na svojej facebookovej stránke ALAGENEX life. Link na tento webinár bude uverejnený v komentári súťažného príspevku do 9.7.2018. 

6. VYROZUMENIE VÝHERCOV A DISTRIBÚCIA VÝHRY:
Výhercov zverejní usporiadateľ na svojej Facebookovej stránke ALAGENEX life a taktiež budú kontaktovaní v súkromnej správe na Facebooku najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa určenia výhercov. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí spojiť sa s výhercom v priebehu 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania tým, že výherca odpovie na súkromnú správu alebo bude kontaktovať usporiadateľa do súkromnej správy, kde napíše adresu dodania výhry,  výherca stráca nárok na výhru.
V prípade, keď sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti na súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
Neprevzaté výhry alebo výhry neodovzdané z dôvodov uvedených v 4. bode prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v každom jednotlivom prípade určiť, či pristúpi k výberu náhradných výhercov.
Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.
Výherca si nemôže nárokovať inú výhru než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nemožno alternatívne plniť v peniazoch.Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov, ktoré poskytol výherca na účely doručenia výhry. Spoločnosť ALAGENEX life nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo za nedoručenie výhry či za jej doručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane spoločnosti Slovenská pošta, a. s., či iného poštového prepravcu – kuriéra.

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Súťažiaci zapojením sa do súťaže dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých usporiadateľovi na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže, vyrozumenia výhercu a odovzdania výhry, a to v rozsahu: meno na Facebooku a v prípade výhry aj kontaktná adresa a meno a priezvisko. Účasťou na súťaži súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas a oprávnenie na bezplatné zverejnenie výhercov uverejnením ich mena na Facebooku, na svojej webovej a facebookovej stránke. Usporiadateľ môže výhercu požiadať o písomný súhlas na zverejnenie podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely, a to bezplatne na obdobie jedného (1) roka od skončenia tejto súťaže.
Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol usporiadateľovi dobrovoľne a môže kedykoľvek požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne písomnou formou na adrese usporiadateľa.

8. VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa dodržiavať ich v plnom rozsahu.
Zobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.
V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba – v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14 %. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 eur za jednu výhru.
O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia o zdanení výhry a o výpočte odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania, ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné obrátiť sa na svojho daňového poradcu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.
Usporiadateľ je oprávnený pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, tieto úplné pravidlá sú však v rámci súťaže považované za jediné, úplné a konečné.
Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.
Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.alagenex.com a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Hlohovci 23. 6. 2018
ALAGENEX life, s.r.o.

Späť na blog

Aj vy poznáte ľudí, ktorí riešia zdravotné komplikácie

a chcete im pomôcť?

Pridajte sa k nám, budujte svoj biznis a ukážte ďalším,
že existujú riešenia aj v situáciách, kedy to už možno vzdali.

Kontaktujte nás

Newsletter

Chcete získavať užitočné tipy pre vaše zdravie? Prihláste sa do nášho newslettra a buďte ako prví informovaní aj o našich novinkách a akciách.